Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZARZĄDZENIA, ZASADY inne ważne

2022/2023

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 30 sierpnia  2022 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły od 1 września 2022 r

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie    Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu  zgodnie z wytycznymi  MEiN, MZ i GIS

§ 2.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu  oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                            mgr inż. Irena Kopyszka
                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Szkoły

 

Regulamin funkcjonowania Szkoły od 1.09.2022

Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

Obowiązuje od 1 września 2022 r.

– opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innych.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Uczniowie mogą być odprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 6. Rodziców/opiekunów, petentów obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkoły, za wyjątkiem załatwiania spraw administracyjnych, spotkań z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą świetlicy oraz dyrektorem szkoły, odebrania dziecka.
 7. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym np. kaszel, gorączkę, uczeń zostaje natychmiast odprowadzony do izolatorium, gdzie przebywa do czasy przybycia rodzica/opiekuna. W tym czasie uczeń przebywa pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora szkoły w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
 8. Powiadomieni przez szkołę rodzice/opiekunowie maja obowiązek niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Bezwzględnie należy wietrzyć każdą salę po każdych zajęciach lekcyjnych, dotyczy to również części wspólnych (korytarza) lub innych np. pokój nauczycielski.
 10. Obowiązują zasady higieny wynikające z zaleceń służb sanitarnych np. częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Uczeń posiada własne podręczniki, przybory i inne akcesoria wynikające z procesu dydaktycznego. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny w miarę możliwości odbywać się na powietrzu, ograniczyć należy ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Po zajęciach wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentami lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, lub w miarę możliwości po czwartej godzinie lekcyjnej.
 14. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gadżetów).
 15. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w pomieszczeniach świetlicowych i innych pomieszczeniach dydaktycznych. Pomieszczenia świetlicy będą wietrzone nie rzadziej niż co 1 godzinę. Środki dezynfekcji będą umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający bezpieczny i łatwy dostęp do nich pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
 16. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 17. Zaleca się ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 18. Korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów będzie się odbywało wg wytycznych GIS i harmonogramu wydawania posiłku.
   

  Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej
   w Gniewkówcu

  z dnia 30 sierpnia 2022 r.

  w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2022/2023

  Podstawa prawna:

  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

  Ustalono:

  Podział roku szkolnego 2022/2023 na półrocza:
  I półrocze  1 września 2022 r. – 29 stycznia 2023 r.

  II półrocze 30 stycznia 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.

                                                                                                         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                  mgr inż.Irena Kopyszka
                                                                                                                                   Dyrektor Szkoły

                                                                                                                     

  2021/2022

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr w Gniewkówcu

z dnia 16.02.2022 r.

na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 11.02.2022 poz. 367 )

§ 1.

Dyrektor szkoły ustala, iż powrót uczniów klas V –VIII do nauczania stacjonarnego w szkole nastąpi z dniem 21 lutego 2022r. W związku z tym w § 1. zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.01.2022r. wyrazy: „ do 27.02.2022r.” zastępuje się wyrazami „do 20.02.2022r.”

§ 2.

Z dniem 21 lutego 2022r. nauka dla uczniów klas I –VIII będzie odbywać się w sposób tradycyjny w szkole.

§ 3.

Zarządzenie zostaje podane do wiadomości poprzez publikację na stronie www.gniewkowiec.pl oraz poprzez e-dziennik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.02.2022r.

 

                                                                                                                                              Dyrektor szkoły
                                                                                                                                         mgr inż. Irena Kopyszka

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr w Gniewkówcu

Z dnia 26 stycznia 2022r.  
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły

na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 stycznia 2022r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,

Zarządza się, co następuje​:

 

§1.

 Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych w zakresie klas 5-8.

§ 2.

Od czasu powrotu z ferii tj.od dnia 31 stycznia 2022 tego dnia  nauka w klasach 5-8  będzie odbywała się zdalnie za pomocą platformy Teams.    
 

§ 3

Uczniowie klas 1-4 uczą się w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 W klasach 5-8 zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem  lekcji. Czas trwania lekcji ustala się na 30 minut. Pozostałą cześć przeznacza się na konsultacje indywidualne bądź zbiorowe – decyzja nauczyciela.

§ 4

Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej :

- w szkole  odbywać się będą dla uczniów klas 1-4  wszystkie zajęcia  z ppp

- w szkole odbywać się będą zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas 5-8 oraz zajęcia dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność muszą realizować zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.

 

§ 5

Konsultacje grupowe dla uczniów klas 8 będą odbywać się w szkole w poniedziałki i piątki począwszy od dnia 4 lutego 2022 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

§ 7

 Zarządzenie przestaje obowiązywać po okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

mgr inż.Irena Kopyszka

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 16.12.2021 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w dniach 16-17.12.2021

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć w klasach III i VII  w okresie od 16.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r.
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej  w Gniewkówcu

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gniewkowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej  w Gniewkówcu

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr inż.Irena Kopyszka
      Dyrektor Szkoły Podstawowej
    w Gniewkówcu

 

 

ZARZĄDZENIE   DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU
  O  ZMIANIE  TRYBU NAUCZANIA  NA  TRYB  ZDALNY

z dnia 15 grudnia 2021r.

Dyrektor szkoły na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz.1084),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 oraz  z 2021r. poz. 4),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne w dniach od  20 grudnia 2021 do
   9 stycznia 2022 r. Jednocześnie ustala zdalny tryb nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów.

 

 1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. dzieci uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu  będą realizować naukę w systemie zdalnym,  zgodnie  z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

 

 1. Nauczanie zdalne realizowane jest za pośrednictwem platformy
   Microsoft Teams.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

   

mgr inż.Irena Kopyszka
      Dyrektor Szkoły Podstawowej
    w Gniewkówcu

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zaięć w klasie 2 w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu oraz oddziale przedszkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082)  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:

 

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 2 oraz oddziale przedszkolnym w okresie od dnia 29 listopada 2021 r do dnia 3 grudnia 2021 roku ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

§ 2.

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w § 1. , zadania dydaktyczne i wychowawczę w klasie 2 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.2057 z dnia 20ż0.1 1.20).

§ 3.

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP w Gniewkówcu.
 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                            mgr inż.Irena Kopyszka
                                                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                                                                              w Gniewkówcu

 

 

                                                                                                                                   

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w  Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

   Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 z póź. zmianami oraz z wytycznymi MEiN, MZ, GIS z dnia 2 sierpnia 2021r.

 zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu dalej zwanej SZKOLE  Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w SZKOLE w okresie funkcjonowania szkoły w okresie kształcenia stacjonarnego, zdalnego oraz hybrydowego:

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Zasadami Ogólnymi, Procedurami Ogólnymi i Procedurami Szczegółowymi oraz ich przestrzegania i stosowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie w pokoju nauczycielskim.

 

2020/2021

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie czasowego w sprawie organizacji pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
w klasach I - III od 4 maja 2021 r. w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wchodzącego w życie 3 maja 2021r.
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Wszyscy uczniowie klas I-III szkoły podstawowej od 4 maja 2021 r. będą uczęszczać na zajęcia w budynku szkoły. Zajęcia będą odbywały się w jednej sali lekcyjnej dla każdego oddziału.
 2. Zapewniamy również funkcjonowanie świetlicy szkolnej – wg potrzeb.
 3.  Klasy 4 – 8 od 4 maja do 14 maja – pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania. Tj. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z tym, że lekcje online trwają 30 minut. Realizują podstawę programową w formie zajęć online prowadzonych przez nauczycieli na platformie Teams.
 4. 17 maja 2021 r. na tryb nauki w formie hybrydowej przejdą uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 5. okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, mogą być prowadzone konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne
  z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 6. W dniach 25 (wtorek), 26 ( środa ) i 27 ( czwartek ) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach 1 – 7- wolne od zajęć dydaktycznych.
 7. Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy szkoły podstawowej będą pracować w trybie stacjonarnym w szkole.
 8. 3 czerwca 2021r. (czwartek) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.

 

§ 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu  oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                         mgr inż.Irena Kopyszka
                                                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                                                                              w Gniewkówcu

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego
w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I - VIII od dnia 26 kwietnia 2021

w  Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619)

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1

Od 26 kwietnia 2021 r. nadal obowiązuje nauka stacjonarna w oddziale przedszkolnym

§ 2

Od dnia 26 kwietnia do dnia 02 maja 2021 roku w klasach I-III będzie obowiązywać nauka w systemie hybrydowym, zgodnie z grafikiem nauczania hybrydowego, który przekazywany będzie na bieżąco przez wychowawców.

§ 3

Nauczanie w klasach IV-VIII odbywać się będzie w sposób zdalny.   

§ 4

Od dnia 26 kwietnia umożliwia się konsultacje w trybie stacjonarnym dla klasy VIII, wg ustalonych z nauczycielami terminów i zasad.

§ 5

Opieką świetlicową zostaną objęte dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, które realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie hybrydowym.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu  oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających kształcenie specjalne będą prowadzone według ustalonego harmonogramu ( po wcześniejszym kontakcie ze specjalistą).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku.

 

                                                                                                                      mgr inż. Irena Kopyszka
                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

 

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w  Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu  w okresie od dnia 15 kwietnia 2021r. do dnia 25 kwietnia 2021r. w klasach I-VIII w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania tej jednostki  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, mogą być prowadzone konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne
  z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

§ 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu  oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      mgr inż. Irena Kopyszka
                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia  9 kwietnia  2021 r. w sprawie zawieszenia organizacji zajęć do 18.04.2021 r. w oddziale przedszkolnym i w klasach I-VIII przy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

zarządzam, co następuje:


§ 1

 

 1.  Od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. zajęcia oddziału przedszkolnego oraz wszystkich klas I-VIII odbywają się za pomoca technik kształcenia na odległość.
 2. Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizowane będą, na podstawie oświadczenia Rodzica, zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu dla dzieci, których rodzice pracują w zakładach systemu ochrony zdrowia, są pracownikami medycznymi realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, są pracownikami służb mundurowych, noclegowni lub ogrzewalni, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, pracują w placówkach wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki dzieci do lat 3
 3. Pozostałe zasady pozostają bez zmian

 

§ 2

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia  2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez     dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkowiec.pl

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia  29 marca  2021 r. w sprawie zawieszenia organizacji zajęć w okresie od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

zarządzam, co następuje:


§ 1

 

 1.  Od dnia 29 marca  2021r. do dnia 09 kwietnia 2021r. zajęcia oddziału przedszkolnego odbywają się za pomoca technik kształcenia na odległość.
 2. Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizowane będą, na podstawie oświadczenia Rodzica, zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu dla dzieci, których rodzice pracują w zakładach systemu ochrony zdrowia, są pracownikami medycznymi realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, są pracownikami służb mundurowych, noclegowni lub ogrzewalni, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, pracują w placówkach wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki dzieci do lat 3

 

 

§ 2

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29marca  2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez     dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkowiec.pl.

 

                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                             mgr inż. Irena Kopyszka

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia 19 marca  2021 r. w sprawie w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego
w klasach I - VIII od dnia 22 marca do11 kwietnia 2021 r.
w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

zarządzam, co następuje:
§ 1

 1.  Od dnia 22 marca  2021r. do dnia 28 marca 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-8  Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu pracują w trybie w trybie zdalnym.
 2.  Uczniowie oddziału przedszkolnego pracują w niezmienionym trybie stacjonarnym.
 3. Na terenie szkoły nadal będą organizowane zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub  ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu według ustalonego z dyrektorem lub wychowawcą harmonogramu.
 4. Konsultacje dla klasy VIII klas ósmych odbywać się będą w trybie zdalnym lub stacjonarnym według ustalonego harmonogramu
 5. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów i ma obowiązek niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania

§ 2

Wszystkie zasady obowiązujące w czasie zdalnego nauczania pozostają bez zmian

§ 3

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca  2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez     dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkowiec.pl.

                                                  

                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                             mgr inż. Irena Kopyszka

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia 11 marca  2021 r. w sprawie przedłużenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach 1-3 oraz zdalnego trybu nauczania

w klasach 4-8 w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

 

zarządzam, co następuje:
§ 1


1. Od dnia 15 marca 2021r. do dnia 28 marca 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu pracują w trybie stacjonarnym.
2. Uczniowie klas 4-8 pracują w trybie zdalnym.
3. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują w niezmienionym trybie stacjonarnym.


§ 2

Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 3

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca  2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez    dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkówiec.pl.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia 26  lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach 1-3 oraz zdalnego trybu nauczania w klasach 4-8
w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

 

zarządzam, co następuje:
§ 1


1. Od dnia 1 marca 2021r. do dnia 12 marca 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu pracują w trybie stacjonarnym.
2. Uczniowie klas 4-8 pracują w trybie zdalnym.
3. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują w niezmienionym trybie stacjonarnym.


§ 2

Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 3

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca  2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez    dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkówiec.pl.

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach 1-3
oraz zdalnego trybu nauczania w klasach 4-8
w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

 

zarządzam, co następuje:
§ 1


1. Od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu pracują w trybie stacjonarnym.
2. Uczniowie klas 4-8 pracują w trybie zdalnym.
3. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują w niezmienionym trybie stacjonarnym.


§ 2

Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 3

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez    dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkówiec.pl.

                                                                                                                                                         

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Irena Kopyszka

                                                                                                      

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

z dnia 26  lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia stacjonarnego trybu nauczania w klasach 1-3 oraz zdalnego trybu nauczania w klasach 4-8
w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
 2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

 

zarządzam, co następuje:
§ 1


1. Od dnia 1 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu pracują w trybie stacjonarnym.
2. Uczniowie klas 4-8 pracują w trybie zdalnym.
3. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują w niezmienionym trybie stacjonarnym.


§ 2

Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 3

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca  2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez    dziennik elektroniczny oraz publikację na stronie www.gniewkówiec.pl.

 

 

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy
od 18 stycznia 2021r.

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 18 stycznia 2021 r. klasy 1-3 pracować będą w systemie stacjonarnym. Pozostałe w  systemie zdalnym.

§ 2.

Oddział przedszkolny pozostaje w trybie stacjonarnym.

§ 3.

Wychowawców klasy 1,2 oraz przedszkola zobowiązuję do zapoznania rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole od dnia 18 stycznia 2021 r.

§ 4.

               Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Irena Kopyszka

 

 

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu
z dnia 28 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji pracy
od 29 XI 2020 r. do 23 XII 2020 r.

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 27 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłuża się z dniem 29 listopada 2020 w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu wprowadzić nauczanie zdalne na okres od29.11.2020 do 23.12.2020 r. dla klas 1-8.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

§ 2.

Oddział przedszkolny pozostaje w trybie stacjonarnym.

§ 3.

 Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają
od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

 

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Irena Kopyszka

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 24 października 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

Z dniem 24 października 2020 w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu wprowadzić nauczanie zdalne na okres dwóch tygodni, tj. do 8 listopada 2020 r. dla klas 4-8.

Oddział przedszkolny i klasy 1-3 pozostają w trybie stacjonarnym.

 

                                                                                                                                   mgr inż. Irena Kopyszka

                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły
                                                                                                                    

                                              

Załącznik do zarządzenia z dnia 24 października 2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 1. Sposób komunikacji

Podstawową drogą komunikacji ucznia i rodzica ze szkołą jest e-dziennik .

Zajęcia prowadzone są w aplikacji MS Teams, klasy1-3 mogą korzystać z programu Skype.

Uczniowie logują się na stronie www.office.com i przechodzą do aplikacji MS Teams lub bezpośrednio w aplikacji MS Teams . Logują się za pomocą przyznanego loginu i hasła, które zmieniają podczas pierwszego logowania.   

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się wg planu lekcji z dnia 1.09.2020r. z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

      1 lekcja -  7.45-8.30
      2 lekcja -  8.40-9.25 
      3 lekcja  - 9.35-10.20
      4 lekcja  - 10.30-11.15 
      5 lekcja - ​11.30-12.15 
      6 lekcja  - 12.25-13.10 
      7 lekcja  - 13.20-14.05
     8 lekcja  - 14.10-14.55   
 

 1. Lekcja zdalna trwa 30 min.  Nie dotyczy to sprawdzianów z większej części materiału - wtedy czas pracy jest wydłużony. Pozostały czas nauczyciel może wykorzystać na indywidualne spotkania z uczniami danej klasy. Zajęcia rewalidacyjne trwają 45 minut.
 2. Zasady oceniania podczas nauki zdalnej zawarte są w Statucie szkoły oraz w Przedmiotowych Zasadach Oceniania  z poszczególnych przedmiotów.
  Uczniowie zostali zapoznani z ww zasadami na zajęciach z wychowawcą oraz na pierwszych lekcjach z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 3. Monitorowanie postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów określają zapisy w PZO poszczególnych przedmiotów.
 4. Rodzice ucznia informowani są o jego postępach w nauce przez e-dziennik.
 5. Odsyłanie nauczycielom wykonanych prac
 6. Nauczyciel wyznacza termin odesłania zadanej pracy przez MS Teams. Uczeń odsyła zdjęcie lub skan pracy do lekcji, której dotyczy praca, wykonuje pracę bezpośrednio w aplikacji lub w inny wskazany przez nauczyciela sposób.

Prace nadesłane w inny sposób niż wskazany przez nauczyciela nie będą oceniane.

 1. Praca jest oceniana zgodnie z kryteriami ustalonymi przez nauczyciela.
 2. Nieodesłanie pracy w terminie bez pisemnego poinformowania nauczyciela (poprzez e-dziennik lub MS Teams) o problemach z odesłaniem pracy skutkuje ocena niedostateczną (tzn.1).
 3. Nieodesłanie pracy po ustalonym ponownie z uczniem lub rodzicem czasie skutkuje ocena niedostateczną
 4. Zdjęcie lub skan pracy ma być czytelne, zdjęcie wykonuje się nad zeszytem (nie z boku, przy dobrym oświetleniu).

 

 1.  Spotkania/lekcje z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.

 

 

 

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA – obowiązujące w SZKOLE PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU  od dnia 25 marca 2020 r. 

(zostałyprzedłużone na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusai w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty
Na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
• Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Statutu Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam zasady organizacji i pracy szkoły:

 

 1. Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny. Dodatkowo do kontaktów posłużyć może portal społecznościowy,  poczta elektroniczna, telefon.
 2. Podstawą sprawdzenia obecności  na zajęciach, jest systematyczne odbieranie  przez ucznia lub rodzica wiadomości  wysłanych przez nauczycieli oraz terminowe odsyłanie wytworów swojej pracy za pomocą następujących narzędzi: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, portale społecznościowe, telefon, komunikator Discordapp, messenger.
 3. Nauka prowadzona na odległość, jest realizowana z wykorzystaniem wypracowanych przez nauczycieli metod pracy: samodzielnie opracowanych kart pracy, prezentacji, filmików demonstracyjnych,  materiałów pobranych z zasobów wydawniczych lub udostępnionych przez innych  nauczycieli, platform edukacyjnych, nagrań telewizyjnych. W miarę możliwości rozmów głosowych, z wykorzystaniem  aplikacji Discordapp,  portalu społecznościowego – Messenger lub innych.
 4. Praca zdalna jest realizowana w oparciu z podstawą programową (z drobnymi modyfikacjami), w zależności od warunków sprzętowych nauczyciela i odbiorcy. Jest wspomagana zasobami zawartymi na  platformach edukacyjnych.
 5. Materiały do pracy zdalnej zawierają zadania do samodzielnej realizacji.
 6. Monitorowanie postępów ucznia w nauce odbywa się poprzez wysyłanie wytworów pracy uczniów, przez dziennik elektroniczny, portale społecznościowe, pocztę internetową lub inne formy przekazu.
 7. Monitorowanie kontaktów z rodzicami, uczniami odbywa się poprzez systematyczne sprawdzenie przez nauczycieli odbieranych wiadomości.
 8. Zdalne nauczania realizowane jest z zachowaniem bezpieczeństwa uczniów i ich możliwości psychofizycznych.
 9. Realizacja zajęć zdalnych z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przebiega w sposób podobny do realizacji lekcji przedmiotowych. Na czas pracy zdalnej jest stworzony tymczasowy plan lekcji.
 10. Jeżeli rodzic nie odbiera wiadomości wysyłanej przez dziennik elektroniczny, wychowawca w porozumieniu z nauczycielem uczącym, pozostaje w kontakcie telefonicznym z rodzicem, z którym ustala sposób przekazywania uczniom zakresu materiału.
 11. Na czas pracy zdalnej obowiązuje Tymczasowy System Oceniania, dostosowany do oceniania zdalnego
 12. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli
  i rodziców, powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  gniewkowiec@gazeta.pl

 

 

 

Tymczasowy System Oceniania

 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej,
 5.  Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 6.  W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i inne,
 7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 9. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana dotychczas. Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: odpowiedzi ustne,  prace pisemne, aktywność na zajęciach,  terminowość odsyłania prac,  postawa ucznia wobec przedmiotu.
 10. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, sposób dostarczenia zadania.

 

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły/placówki

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Rady Pedagogiczne mogą obywać się za pomocą środków elektronicznych , dostępnych platform, komunikatorów
 3. Dokumenty w wersji papierowej, dostępne wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych
 4. Jeśli nauczyciel pracuje zdalnie, a w danym dniu nie funkcjonuje dziennik elektroniczny, zobowiązany jest prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po wznowieniu pracy
 5. Dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, zgodnie z planem zajęć,
 6.  Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

 

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie od  11 - 15 maja 2020 r.
http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/11-18maja-2020-1589731671.pdf

 

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie od  4 - 8 maja 2020 r.
 

http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/8majapodstawa-1589291039.pdf

 

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie od  24 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r.

http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/24-30kwietniarealizacjapodstawy-1588499157.pdf

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie od  10 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r.                    

http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/realizacja-podstawydo-24-kwietnia-1588499377.pdf

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie zdalnego naucznia do 10 kwietnia 2020 r.

http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/realizacjapodstawydo10kwietnia2020-1588499405.pdf
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Szukaj nas na