Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych Deklaracja dostępności

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”),   Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu (Gniewkówiec 25  88-180 Złotniki Kujawskie; e-mail:sp-gniewkowiec@gazeta.pl   tel: 52 3517512) - jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo.
Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Kiełbasa e-mail: krzysztof.kielbasa@cbi24.pl tel. + 48 533-434-220
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły tj.

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Gniewkówcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru powierzonych danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia realizacji zadań szkoły. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji zadań szkoły lub nie zawarcie umowy.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* Przez „profilowanie” należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

 

Obowiązek informacyjny stosowany w przypadku gdy podstawa prawną przetwarzania jest umowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu reprezentowana przez dyrektora
 1.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych -p. Krzysztofem Kiełbasa   pod adresem e-mail: krzysztof.kielbasa@cbi24.pl , telefon + 48 533-434-220
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
   w tym przepisów archiwalnych. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -
   w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności odnosi się do strony internetowej Szkoły Podstawowej Gniewkówcu: www.gniewkowiec.pl

Dane teleadresowe jednostki Szkoła Podstawowa nr w Gniewkówcu, Gniewkówiec 25, 88-180Złotniki Kujawskie, kontakt telefoniczny:  52 35 17 512
e-mail: sp-gniewkowiec@gazeta.pl .


Oświadczenie sporządzono dnia: 02.09.20210r.
Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna i opis dostosowań

1. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu usytuowana jest w Gminie Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Do szkoły można dojechać własnym transportem lub komunikacją publiczną (linia busowa lub PKP – dojazd do Złotnik Kujawskich)
.
2. Przy szkole i przedszkolu mieści się parking dla samochodów osobowych i rowerów.
3. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabo widzących.
4. Do szkoły prowadzą dwa wejścia. Zawsze czynne jest wejście główne.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani oznaczeń w alfabecie Braille
a.
6. W budynku nie ma windy, pochylni itp.
7. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na wprowadzenie psa przewodnika.
8.
 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Szukaj nas na