Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PNZ - Szkolny program Profilaktyczny

 

Szkolny Program Przeciwdziałania Niepożądanym Zachowaniom

Program Przeciwdziałania Niepożądanym zachowaniom skorelowany jest z programem profilaktycznym Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu.   Program "Przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom" powstał z myślą o uczniach narażonych  na  problemy, które w przyszłości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet wykluczenia społecznego. Zakłada on przyjęcie przez szkołę rozwiązania pozwalającego na codzienne wsparcie i monitorowanie zachowania uczniów z grupy podwyższonego ryzyka

 

Cele programu:

Strategia PNZ oparta jest na systemie codziennego kontrolowania uczniów od momentu ich wejścia do szkoły do chwili jej opuszczenia oraz udzielaniu natychmiastowej (po każdej lekcji oraz na koniec każdego dnia) informacji na temat oceny ich zachowania.  Celowe w dla prawidłowej realizacji PNZ jest zaangażowanie rodziców i rozciągnięcie jego działania na dom rodzinny. Dane, gromadzone w trakcie realizacji programu pozwolą na: 

 1. Wdrażanie pozytywnych wzorców zachowań.
 2. Rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zachowanie swoje i innych.
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniom, patologiom i niedostosowaniu społecznemu.
 4. Inicjowanie i współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej w szkole i środowisku.

 

Cele szczegółowe:

 1. przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole i poza nią, takim jak:
  • zachowania agresywne, wandalizm;
  • brak motywacji do nauki;
  • niska kultura słowa;
  • niedbałość o własny rozwój;
  • nieumiejętne gospodarowanie wolnym czasem;

 

 1. zapobieganie lub przyczynienie się do eliminacji zachowań ryzykownych, takich jak:
  • palenie tytoniu;
  • spożywanie alkoholu;
  • używanie środków psychoaktywnych.

 

Przewidywane efekty:

 1. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów niezbędnych do zdrowego i świadomego stylu życia.
 2. Zmniejszenie zachowań agresywnych.
 3. Umiejętne gospodarowanie czasem wolnym.
 4. Ukształtowanie odpowiednich umiejętności społecznych.
 5. Podniesienie samooceny uczniów i wsparcie rozwoju przez dostarczenie pozytywnych doświadczeń w relacjach dorośli - uczeń.

  Podstawy teoretyczne

    Program oparty jest na wiedzy płynącej z badań behawioralnych, u podłoża których znajdują się następujące założenia:

 • Pozytywne zachowania wspierają: jasno zdefiniowane oczekiwania, częsta informacja zwrotna i reakcja na zachowania uczniów, spójność i ciągłość oddziaływań, pozytywne wzmocnienia nakierowane na osiągnięcie celu.
 • Zachowania problemowe i osiągnięcia szkolne często są ze sobą powiązane.
 • Podstawą wspierania pozytywnych zachowań są dobre relacje między dorosłymi a uczniami.

Uwagi o realizacji programu

1. Uczniowie objęci programem:

a) Odbiorcami programu są uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka, czyli wykazujący problemy:

-  z zachowaniem koncentracji uwagi na lekcjach,

- motywacją do nauki,

- przejawiający agresję,

- nie wykorzystujący swoich możliwości intelektualnych,

-  uporczywie nieodrabiający zadania domowe,

- niekontrolowanych przez opiekunów prawnych.

 b) W ramach programu opieką można objąć jednocześnie od 1  do 6 uczniów.
 

 2. Działania szkoły:

a)  W przypadku pojawienia się ucznia mającego problem, który kwalifikuje się do PNZ, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do programu i powołuje koordynatorów.

b) Z uczniami zakwalifikowanymi do programu oraz z ich rodzicami przeprowadzana jest rozmowa, podczas której omawia się zasady uczestnictwa w programie, indywidualne cele związane z zachowaniem uczniów.

c) Rodzicom przekazuje się informacje dotyczące postępowania z dzieckiem po powrocie ze szkoły do domu w trakcie realizacji programu.

d) W obecności rodzica uczeń podpisuje kontrakt stanowiący załącznik nr 1.

e) Czas realizacji programu przez jednego ucznia - nie więcej niż 3 miesiące, a zostaje zakończony, jeśli uczeń osiągał przez 2 tygodnie  70% możliwych do zdobycia punktów.

f) Nauczyciele wychowawcy opracowują Karty Raportu Dziennego wraz z celami do osiągnięcia, wytyczonymi dla danego ucznia -  załącznik nr 2.

    g) Przedstawione działania realizują wszyscy nauczyciele szkoły.

Ewaluacja:

1. Program będzie podlegał ewaluacji. Jedną z jej form będzie analiza Karty Raportu Dziennego dokonywana raz w tygodniu przez koordynatorów.

2. Na zakończenie programu uczeń i rodzic poproszeni zostaną o wypełnienie Ankiety dotyczącej oceny podjętych działań - Załącznik nr 3.

3. Program jest otwarty i może podlegać modyfikacjom w zależności od wyników ewaluacji oraz efektywności podjętych działań.

 

Bibliografia:

1. Deanne A. Crone i inni, "Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania", wyd. PARPAMEDIA, Warszawa 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU

KONTRAKT PNZ

RAPORT DZIENNYCH POSTĘPÓW

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Szukaj nas na