Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedury obowiązujące w szkole w związku z Covid -19

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w  Szkole Podstawowej w Gniewkówcu

Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

   Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 z póź. zmianami oraz z wytycznymi MEiN, MZ, GIS z dnia 2 sierpnia 2021r.

 zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu dalej zwanej SZKOLE  Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w SZKOLE w okresie funkcjonowania szkoły w okresie kształcenia stacjonarnego, zdalnego oraz hybrydowego:

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Zasadami Ogólnymi, Procedurami Ogólnymi i Procedurami Szczegółowymi oraz ich przestrzegania i stosowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie w pokoju nauczycielskim.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 02.09.2021 r.  Dyrektora SZKOŁY

 

Zasady Ogólne

Szczepienie

-       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

       -       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

       -       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

       -       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

                

Procedury ogólne zapewnienia bezpieczeństwa

w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Gniewkówcu

w związku z wystąpieniem epidemii

 

Formy kontaktu ze szkołą

1.      Wprowadzam następujące formy kontaktu z dyrektorem i nauczycielami:

a)      kontakt za pomocą e-dziennika,

b)      kontakt e-mail: sp-gniewkowiec@gazeta.pl

c)  telefoniczny 52 35 17 512

2.  W szczególnych, pilnych przypadkach osobisty: z zachowaniem dystansu i przy obowiązujących zasadach – maseczka, dezynfekcja rąk.    

 

Organizacja zajęć

1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego     obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.  Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

5.   Rekomenduje się aby opiekunowie odprowadzający dzieci z klasy I mogli wchodzić do budynku szkoły do końca września lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

6.   Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.

7.   W szkole uczniowie zobowiązani są do stosowania maseczek w przestrzeni wspólnej.

8.  Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

9.  W przypadku stwierdzenia przez obsługę u ucznia stanu chorobowego należy szybko i  skutecznie skomunikować się z opiekunami ucznia.

10.  Szkoła posiada termometry do mierzenia temperatury  

 11.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń będzie izolowany  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

12.  Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne będą przygotowane do stosowania zasady dystansu społecznego.

13.  W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) z przedziału klas I-III przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

       14.  W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, przestrzegane będzie :

-   zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów

-       pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

-       w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

-   w miarę potrzeby szkoła zapewni nauczycielowi środki do dezynfekcji rąk.

15.  Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16.  Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.

17.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

18.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

19.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w miarę ładnej pogody.

20.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel będzie podejmował decyzję jak poprowadzi zajęcia wypełniając podstawę programową.

21.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym uczniom..

22.  Wychowawcy klas przekażą uczniom ustalania bezpiecznego pobytu w szkole i informować będą o wszelkich zmianach w zasadach funkcjonowania szkoły,

23.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. W świetlicy obowiązuje zasada dystansu a w przypadku, gdy nie można jej zachować – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

24.  Pracownicy  administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

1.      Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. Potwierdzeniem jest zarówno podpis pracownika, potwierdzający w wersji papierowej jak i przekazanie informacji poprzez e-dziennik, który powinien być kontrolowany przez nauczyciela  „na bieżąco” tzn. codziennie. W okresie zagrożenia covid pracownicy powinni co najmniej raz dziennie sprawdzać pocztę mailową.

2.   Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

3.     W placówce wydziela się miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

4.   Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

5.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6.    W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje  się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

7.  Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

8.     W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9.  Zobowiązuje się nauczycieli do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

1.   W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie kształcenie zdalne jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

2.  Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur. Wychowawca /nauczyciel informuje rodzica o zasadach obowiązujących w szkole (procedury bezpieczeństwa)

https://cloud5m.edupage.org/cloud?z%3AgxDnxYSxP%2Bev9xAh3kkdAJhTrtT88KfJZkO9DuRWbwCuw5mXRDKGn3z6YiQ2fcIz89iybNiKbg3KRYxJIDUKcw%3D%3D

3.     Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych.

4.    Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera  na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły.

6.    Rodzice/opiekunowie prawni  otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się e-mailem/ poprzez e-dziennik. Procedurę wysyła/udostępnia wychowawca danej klasy z poleceniem dyrektora.

 

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły

1.   Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).

2.    Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3.     Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części wspólnej szkoły tj.: korytarzu szkoły.

4.     Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

5.        Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m.

6.       Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów.

7.       Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane – przy wejściu do szatni lub na głównym korytarzu szkoły

8.      Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami - rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.

9.       Pracownik dyżurujący przy szatni w miarę możliwości dba o to, by dzieci z różnych oddziałów nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.

10.  W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Wychowawca  kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.

11.   Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej.

12.     Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

13.     W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).

14.     Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na terenie szkoły dłużej niż jest to konieczne.

 

Wyjścia na boisko, plac zabaw

1.    W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.

2.    Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali korzystając z boiska, placu zabawa, terenu szkoły (poza budynkiem).

3.    Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku.

4.    Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.

5.    Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.   W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

2.    Zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje się w: pomieszczeniu woźnej, sekretariacie szkoły. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na wstępie

3.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

4.    Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5.    Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

6.    W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

7.   Rodziców pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz lub wychowawca) kontaktuje się telefonicznie Sanepidem celem powiadomienia

8.    Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

9.    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

10.  Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.

11.  W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19.

12.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

13.  Za po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne),

14.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

16.  Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

17.  Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

18.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonujące prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

2. Procedury opublikowane są na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone w pokojach nauczycielskich, w sekretariatach, świetlicach szkolnych i środowiskowych, na salach gimnastycznych

3.  Procedury zostały przesłane do nauczycieli do zapoznania poprzez kanały komunikacji elektronicznej a rodzice i uczniowie otrzymali przekierowanie na link poprzez dziennik elektroniczny Librus.

4.   Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 02 września 2021 r. do czasu ich odwołania

Dyrektor szkoły

 

 

PROCEDURY    BEZPIECZEŃSTWA  W  SP w Gniewkówcu
w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem covid – 19
podczas organizacji  zajęć opiekuńczo – wychowawczych, przedszkolnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
- rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2021 r. oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas 1-3 szkól podstawowych 

 

CEL PROCEDURY

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Przedmiotem procedury jest:
a) określenie zasad profilaktyki  zarażenia koronawirusem na terenie szkoły
b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)
2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki

ZAKRES PBOWIAZKÓW  RODZICA

  • Składa wniosek o przyjęcie dziecka do opieki
  • Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi)
  • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów,  przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka do szkoły, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
  • Dba o zdrowie swoje i innych – jedynie zdrowe osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci
  • Informuje wychowawców o numerze telefonu do szybkiego kontaktu
  • Zaopatruje dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły
  • Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny
  • Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko
  • Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły
  • Dowozi dziecko we własnym zakresie.

PROCEDURY  ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o przyjecie na zajęcia/do przedszkola wraz z oświadczniem rodzica oraz oświadczenie

1. ZAŁACZNIK   http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/2gn-oswiadczenie-rodzica-1589865841.docx

 

Procedura pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

ZNOWELIZOWANE PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU - http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/18stycz2021przedszkprocedury-2-1610733830.docx

 

 nowelizacja 4 czerwca 2020  -http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/procedury-przedszkole-nowelizacja-1591680568.docx

http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/gn-procedura-przedszkole-1589904814.docx

Procedura organizacji zajęć w klasach I-III , zajęć świetlicowych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (aktualizacja 14 stycznia 2021 r.)


http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/13procedury18-stycznia-1610727992.docx

 

Procedura organizacji egzaminów klasy 8

http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/wytyczne-przeprowadzanieegzaminow-1-1590119723.docx

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Szukaj nas na