Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs Nasza Ziemia-Nasz Skarb!

Utworzono dnia 15.05.2024

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

pn.„Nasza Ziemia – Nasz Skarb”

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu ekologicznego pn. „Nasza Ziemia – Nasz Skarb” jest Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu.
  1. Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu:
   • mgr Urszula Strzelecka
   • mgrNatalia Dębska
   • mgr Mirela Roda
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli w gminie Złotniki Kujawskie.
 3. Udział uczniów i przedszkolakóww konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie.
 5. Prace wygrane zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Fundatorem nagród będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 6. Informację o konkursie będą opublikowane w ramach plakatu na stronie szkoły, Facebook’u oraz na tablicach informacyjnych w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu.

 

Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy w temacie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, a w szczególności elementów przyrody znajdujących się pod ochroną.
 2.   Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także inspirowanie ich do aktywności twórczej.
 3. Popularyzowanie fotografii, jako jednej z technik pomagającej uchwycić nasze wspomnienia.
 4. Zaspakajanie potrzeb uczniów, pogłębienie ich wiedzy i umiejętności.
 5.  Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych.
 6.  Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
 7. Promowanie osiągnięć uczniów.
 8. Zachęcenie dzieci do fotografowania, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poszukiwania w sobie pasji.

 

 

Zakres tematyczny konkursu

 

 1. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody oraz fotografii.
 2. Ustala się dwie formy pracy:
 1. praca plastyczna:(kategoria: przedszkole – dzieci 5 i 6 letnie, klasy I-III szkoły podstawowej);
 2. fotografia (kategoria: klasy IV-VIII szkoły podstawowej).

 

Przebieg konkursu

 

 1.   Konkurs jest dwuetapowy.
 2. I Etap Konkursu (szkolny)- na poziomie poszczególnych szkół podstawowych i przedszkoli. Każda z placówek może wybrać i  nadesłać maksymalnie 5 pracw każdej z kategorii wiekowych:
  1. I kategoria – przedszkole (dzieci 5 i 6 letnie);
  2. II kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej;
  3. III kategoria – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Przesyłanie prac konkursowych odbywa się do 27 maja 2024 r. (decyduję data stempla pocztowego –  przypadku wysyłki prac za pośrednictwem poczty).
 4. II Etap Konkursu (gminny) – wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii wiekowej:
  1. I kategoria – przedszkole (dzieci 5 i 6 letnie) – I, II, III miejsce;
  2. II kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej – I, II, III miejsce;
  3. III kategoria – klasy IV-VIII szkoły podstawowej – I, II, III miejsce.

Dopuszczalne jest również przyznanie wyróżnień.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 11 czerwca2024 r. w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu do Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu.

 

Harmonogram konkursu:

 

 1. Zgłoszenie udziału (przesłanie prac konkursowych) w konkursie w terminie od 14 maja 2024 r. do 27maja 2024 r.
 2. Ocena prac w terminie: 28maj 2024 r. do 29 maja 2024 r.
 3. Uroczyste roztrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu.

§ 2

 Ustalenia szczegółowe

 

 1. Prace konkursowe muszą być w formie papierowej: praca plastyczna w formacie A3 , fotografia w formacie A4.
 2. Każdy uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę.
 3. Technika pracy plastycznej jest dowolna.
 4. Każde zdjęcie/praca plastyczna musi być podpisane/a na odwrocie imieniemi nazwiskiem autora.
 5. Tematyka pracy plastycznej/fotografii: ochrona przyrody, w szczególności ochrona:
  1. dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz różnorodności biologicznej,
  2. siedlisk przyrodniczych,
  3. siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  4. zieleni w miastach i wsiach,
  5. zadrzewień,
  6. krajobrazu.
 6. Do prac należy dołączyć zgodę na udział w konkursie - załącznik nr 1 niniejszego  Regulaminu.

 

§ 3

Praca Komisji Konkursowej

 

 1.     Termin i sposób pracy Komisji ustala jej Przewodniczący.
 2. Komisja rozpoczyna pracę od zweryfikowania zgodności formalnej prac dostarczonych na konkurs.
 3.     Członków Komisji powołuje Organizator konkursu.
 4.     Autorom prac nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.
 5. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu w sytuacjach wątpliwych przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
 6.    Komisja ocenia prace zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Komisja sporządza protokół oceny prac konkursowych (załącznik nr 3).

 

§ 4

 Postanowienia końcowe

 

 1. Dostarczone prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą byćwykorzystane w całości lub we fragmentach  w celach promocyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie szkoły, oraz Facebook’u.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest u organizatora konkursu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………..

w konkursie ekologicznym pn.„Nasza Ziemia – Nasz Skarb”

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.....................................................................................................................................................,

ucznia klasy......................................, do celów związanych z jego udziałem w  konkursie ekologicznym pn.„Nasza Ziemia – Nasz Skarb”.

 

………………………………………                                  ………………………………….

 (miejscowość, data)                                                                       (podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2 do Regulaminu Konkursu

 

KRYTERIA OCENY PRAC

 

Konkursu Ekologicznego „Nasza Ziemia – Nasz Skarb”

 

                                                                                                                                 

 

1. Wartość merytoryczna pracy, zrozumienie tematu.                 0  - 3 punkty

 

2. Oryginalność ujęcia tematu.                                                  0 – 3 punkty

 

            3. Ogólna estetyka pracy.                                                         0 – 3 punkty

 

4. Walory artystyczne pracy.                                                    0 – 3 punkty

 

            5. Pomysłowość, kreatywność i oryginalność.                            0 – 3 punkty

 

 

Praca nie na temat nie podlega ocenie.

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

 

 

Protokół oceny prac konkursowychKonkursu Ekologicznego pn. „Nasza Ziemia – Nasz Skarb”

 

 

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w konkursie: ………………..

Liczba prac nie spełniająca wymogów formalnych: ………………

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Liczba uzyskanych punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej

Przewodniczący:  …………………………………………..                                                                         Członkowie: ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 297

W poprzednim tygodniu: 459

W tym miesiącu: 1596

W poprzednim miesiącu: 3288

Wszystkich: 67401

Szukaj nas na